Algemene voorwaarden adverteren Anglermaps

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle advertentieproducten zoals deze worden geleverd op Anglermaps door ‘Auke Jongbloed Online Marketing en Media, welke geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder het nummer: 51006197.

1. Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Anglermaps wordt gesloten.

Producten en diensten van Anglermaps: Het exploiteren van websites en het verhuren van advertentieruimten. Op de website staan authentieke locaties waar betaalde locaties beschikbaar is voor opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid
Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Anglermaps.

Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Anglermaps niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie
Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Anglermaps gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door Anglermaps anders is vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: De speciale bedrijfsvermelding formulier is ingevuld en verstuurd, en is akkoord gegaan met de algemene voorwaarden die op Anglermaps gelden.

Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk of per e-mail geschieden. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Anglermaps binden Anglermaps niet dan nadat en voor zover deze schriftelijk door Anglermaps zijn bevestigd.

De Vermelding is definitief nadat de entreebijdrage, de eerste jaar- of maandvergoeding en de eventuele overige overeengekomen vergoedingen zijn bijgeschreven op de bankrekening van Anglermaps en nadat alle in de offerte gespecificeerde gegevens en informatiemateriaal door Anglermaps zal zijn ontvangen.

5. Wijze waarop werkzaamheden verricht worden
Anglermaps zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De overeenkomst betreft uitdrukkelijk een inspanningsverplichting aan de zijde van Anglermaps.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Anglermaps het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Anglermaps aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Anglermaps worden verstrekt. Voor zover mogelijk zal de opdrachtgever zelf zijn of haar gegevens kunnen beheren op Anglermaps.

6. Duur en beëindiging
De overeenkomst wordt aangegaan met een minimum termijn van 12 maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand opgezegd worden.

Anglermaps kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens Anglermaps niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

Anglermaps heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
Anglermaps heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
  • opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

7. Levering en leveringstijd
De opdrachtgever zal binnen vijf dagen, nadat is voldaan aan de algemene voorwaarden, per e-mail een factuur ontvangen van Anglermaps. Vanaf de dag dat de opdrachtgever akkoord gaat met de algemene voorwaarden gaat ook de vermelding van start met een minimale duur van 12 maanden.

8. Overmacht
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

Anglermaps is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden over de wijze en de termijn waarop de samenwerking kan worden voortgezet.

9. Betalingsvoorwaarden
De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Anglermaps.

De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. De overeengekomen kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Anglermaps het recht de uitvoering van de werkzaamheden en de terbeschikkingstelling van de internetsite te staken.

Anglermaps stuurt de opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Zal opdrachtgever ook binnen die termijn niet betalen, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum aan Anglermaps kenbaar maken (zowel schriftelijk als telefonisch). Na ontvangst van het bezwaar zal Anglermaps een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Een klacht of bezwaar heft de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de factuur niet op.

Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Anglermaps een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Anglermaps het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te storneren.

10. Aansprakelijkheid
Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid van Anglermaps en – indien deze zich mocht voordoen – van haar bestuurders en of personeel, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Ingeval de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever ter zake van de opdracht van Anglermaps verschuldigde wederprestatie.

Anglermaps is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten. Dit geldt voor zowel de basis- als premiumvermeldingen die op Anglermaps vermeld staan.

Anglermaps is niet verantwoordelijk voor beveiliging van de door haar geleverde diensten en zij is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van gebruik of misbruik door derden van de informatie van de opdrachtgever die op het internet wordt opgeslagen.

De opdrachtgever vrijwaart Anglermaps voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Anglermaps mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor hem uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

11. Overdracht van rechten en verplichtingen
Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit de tussen de partijen gesloten overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

12. Buitengebruikstelling
Anglermaps heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Anglermaps niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Anglermaps zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Anglermaps kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

13. Reclame
Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 30 dagen na levering per aangetekend schrijven te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Anglermaps vervalt.

Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 30 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Anglermaps.
Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen en/of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever echter niet op.

14. Wijziging van de voorwaarden
Anglermaps behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht.
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.